Vi är ett med alltet

Vi är alla tidsresenärer som befinner oss på en resa utan slut. Det här livet är en liten del av en mycket större resa, som är själens resa genom många liv. Vi är andliga varelser som lånar en fysisk kropp under en tid, som vi kallar livet. Livets resa går genom mörker och ljus. Våra erfarenheter formar oss till de vi är i varandet.


Livet är rörelse och förändring. Vi genomgår många förändringar under resan och med tiden mognar vi och växer inåt. Vårt medvetande når med tiden fördjupade insikter som vi bär med oss för alltid. I vårt nuvarande jordeliv och i livet efter detta. Den andliga världen är alltjämt närvarande och ger oss kärlek, vägledning och stöd som hjälper oss att klara av de utmaningar och svårigheter som vi ställs inför i jordelivet.


Illusionen om vår separation från Gud, varandra och alla levande varelser på planeten skapar lidandet. Vi är skapare av vår egen verklighet. Allt som vi gör påverkar oss själva och helheten. En levande tro är den finaste av alla gåvor en människa kan ha. Allt levande hör samman.Vi är alla ett med skapelsen. Gud har aldrig någonsin övergett oss. Han bor i våra hjärtan och är närvarande i oss från det första till det sista andetaget i det här livet. Våra erfarenheter och vår prägling leder oss ibland på villovägar.


Händelser som kan få oss att tappa tron på att det finns en högre mening med våra liv. Vårt nuvarande samhällssystem försöker intala oss att allting handlar om politik, materiell välfärd, pengar och hur våra kroppar ser ut. När vi fastnar i såna tankar leder det till andlig vilsenhet. Vi förlorar då kontakten med vårt inre, själen och Gud. Under nittonhundratalets tekniska revolution styrde krafter som betraktade naturen som en outsinlig resursbank, där samhörigheten med naturen försvann och vi förstörde och förgiftade vår egen och alla levande varelsers gemensamma livsmiljö.


Alla ville ha högre ekonomisk standard, och ingen ville se konsekvenserna som konsumtionssamhället förde med sig. Inte förrän naturen själv började att sätta stopp för vår framfart. Där står vi nu. Att som människa förneka Gud är detsamma som när ett barn som förnekar sina föräldrar och tror att han/hon har skapats ur intet. Vi är ett med naturen och hela skapelsen. Vi är alla vattendropparna i livets källa. Allt vi gör påverkar helheten. Varenda vattendroppe är värdefull och bidrar till vattnets kvalité. Om källan är oren drabbas alla. Därför är det viktigt att vi genomgår en inre reningsprocess och pånyttfödelse så att vi kan återvända till vårt gemensamma ursprung.Vi har alla fått med oss olika redskap på den här resan som kallas livet. Det handlar om talanger och egenskaper som vi har utvecklat under tidigare liv.Själens ålder har också en stor  betydelse. De gamla själarna har levt många liv på jorden och har därigenom samlat på sig insikter, kunskap och visdom. De unga själarna har fortfarande mycket kvar att lära. De är omedvetna om att det finns en andlig dimension inom oss och att vi alla är andliga varelser. De lever i den yttre verkligheten och förnekar den inre.


Hur kan själar ha olika åldrar om själen är evig? Det handlar om vårt gemensamma ursprung, livets källa. Vårt innersta väsen tillhör denna källa och är en del av den. Detta kollektiva Gudsmedvetande delar sig och skapar nya individuella medvetna själar.Varje människas individuella livsresa genererar nya erfarenheter och kunskaper på det individuella planet,och bidrar samtidigt till det kollektiva och universella Gudomliga medvetandets expansion.


Vi är alla potentiella Gudar, även om vi inte är medvetna om det.Vi har alla en inre skaparkraft och en fri vilja. Med dessa gåvor följer ett ansvar. Det handlar om en universell lag som kallas för lagen om sådd och skörd. Det vi sår får vi också skörda. Imorgon, nästa vecka, nästa år, eller i nästa liv. Det gäller såväl goda som onda handlingar. Om vi sår goda och kärleksfulla frön så blir skörden god. Samma sak gäller motsatsen.


 Även om vi inte kan se någon rättvisa i den här världen, så finns den likafullt i livet efter detta. Målet med vår utveckling är att lära oss att älska varandra. Det gäller inte bara människor, utan även djuren och naturen. Allt som sker är resultatet av människors sådd och skörd. Kärleken är den kraft som skapar livet och binder allt samman. Utan den kan inte livet existera.

Designing my way

mail@demolink.org